Is bankrente riba? Een alomvattend overzicht

aanbevolen - is bankrente riba

Bankrente is lange tijd een onderwerp van discussie geweest onder moslims, en velen vragen zich af of dit wel het geval is riba, of woeker. Riba is een term die wordt gebruikt om de praktijk te beschrijven van het in rekening brengen of betalen van rente op leningen, wat in de islam als haram of verboden wordt beschouwd. Dit artikel onderzoekt het concept van bankrente in de islam en of dit als riba wordt beschouwd.

Belangrijkste leerpunten

📌 Riba is de praktijk van het in rekening brengen of betalen van rente op leningen, wat in de islam als haram wordt beschouwd.
📌 De toelaatbaarheid van bankrente in de islam blijft een onderwerp van discussie onder islamitische geleerden.

Bankrente: een overzicht

Concept van bankrente

Bankrente verwijst naar het geldbedrag dat een bank aan een deposant betaalt voor het aanhouden van zijn geld op een rekening zoals een spaarrekening. Banken gebruiken het gestorte geld om aan andere klanten te lenen en rente op die leningen te verdienen. De rente die aan spaarders wordt betaald, is een manier voor banken om hen te compenseren voor het gebruik van hun geld.

Het concept van bankrente is gebaseerd op de tijdswaarde van geld. Geld van vandaag is meer waard dan hetzelfde bedrag in de toekomst als gevolg van inflatie en andere factoren. Daarom betalen banken rente aan spaarders om rekening te houden met de tijdswaarde van geld en om hen aan te moedigen hun geld op de bank te storten.

Soorten bankrente

Er zijn twee hoofdtypen bankrente: Enkelvoudige rente en samengestelde rente.

Simpele interessest wordt berekend als een percentage van de hoofdsom en periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks, uitbetaald. De verdiende rente is uitsluitend gebaseerd op de hoofdsom en omvat niet de rente die is verdiend op eerdere rentebetalingen.

Samengestelde rentedaarentegen wordt berekend op basis van de hoofdsom plus eventuele rente die is verdiend op eerdere rentebetalingen. Dit betekent dat de rente die op de rekening wordt verdiend in de loop van de tijd groeit, wat leidt tot hogere rendementen voor de spaarder.

Bij conventioneel bankieren zijn er twee soorten rente: depositorente, die banken aanbieden als stimulans voor klanten die hun geld bij zich houden, en leningrente, die aan kredietnemers in rekening wordt gebracht als vergoeding voor het lenen van geld, bijvoorbeeld via kredietkaarten.

Voor banken vertegenwoordigt de depositorente een kostenpost, terwijl de rente op leningen dient als inkomsten. Het verschil tussen de rente op leningen en de depositorente vormt de winst van de bank.

Riba begrijpen

Riba betekent taalkundig gezien groei en toevoeging. Op het gebied van de islamitische financiën is het verwijst naar een toename van een financiële transactie zonder enige legitieme compensatie voor het toegevoegde bedrag. Bijvoorbeeld 10 kilo rijst ruilen voor 12 kilo of geld lenen met als voorwaarde dat je er meer voor terugkrijgt.

Volgens de Fatwa van de Indonesische Ulema Raad nummer 1 van 2004 is woeker de stap (ziyadah) zonder legitieme reden (bila 'iwadh) die ontstaat door een vertraging in de betaling (ziyadah al-ajal) zoals eerder bepaald (riba nasi'ah).

Geleerden, zowel uit de vroege generaties (Salaf) als uit de hedendaagse tijd, zijn het unaniem eens over het verbod op riba (woeker). Zelfs onder degenen die bankrente toestaan, beschouwen zij woeker nog steeds als verboden.

Het meningsverschil tussen geleerden liegt niet in het verbod op woeker, maar eerder over de toelaatbaarheid van bankrente. Geleerden die bankrente verbieden, beschouwen het als een vorm van woeker, terwijl degenen die het toestaan beweren dat het niet onder dezelfde categorie valt.

Is bankrente riba?

Hedendaagse wetenschappers hebben verschillende meningen over de wettigheid van bankrente. Sommige, zoals Yusuf Qaradawi, Mutawalli Sya'rawiAbu Zahrah en Muhammad al-Ghazali beschouwen bankrente als haram vanwege de associatie met woeker.

Dit standpunt wordt gesteund door vooraanstaande islamitische instellingen, waaronder Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy en de Indonesische Ulema Raad (MUI). Het argument tegen woeker is gebaseerd op Surat al-Baqarah vers 275, waar Allah expliciet het aangaan van woekertransacties verbiedt.

De beste manier om geld te verdienen Meer informatie ِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَ Meer informatie De beste manier om geld te verdienen Meer informatie ُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

Degenen die riba consumeren zullen op de Dag des Oordeels staan als degenen die door de aanraking van Satan tot waanzin zijn gedreven. Dat komt omdat ze zeggen: “Handel is niet anders dan riba.” Maar Allah heeft handel toegestaan en riba verboden. Iedereen die nalaat – na een waarschuwing van zijn Heer te hebben ontvangen – mag zijn eerdere verworvenheden behouden, en zijn zaak wordt aan Allah overgelaten. Wat betreft degenen die volhouden: zij zullen de bewoners van het Vuur zijn. Ze zullen er voor altijd zijn.

En de hadith van de profeet Mohammed . Overgeleverd door Abdullah ibn Mas'ud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ Meer informatie De beste manier om geld te verdienen De beste manier om dit te doen

Abdullah ibn Mas'ud heeft overgeleverd: De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Allah heeft degene die woeker consumeert, zijn cliënt, zijn getuige en zijn schrijver vervloekt. Woeker en overspel worden niet wijdverspreid onder de mensen, maar ze zullen wel kwetsbaar worden voor de bestraffing van Allah de Almachtige.”
Tirmidzi

Enkele andere hedendaagse geleerden, waaronder Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi, Abdul Wahab Khalaf en Mahmud Syaltut, zijn van mening dat wettelijke bankrente toelaatbaar is en niet onder de categorie woeker valt. Dit perspectief is in lijn met de fatwa die Majma' al-Buhus al-Islamiyyah op 28 november 2002 uitvaardigde.

إِنَّ اسْتِثْمَارَ الْأَمْوَالِ لَدَى الْبُنُوْكِ الَّتِيْ تُحَدِّ De beste manier om dit te bereiken is هِ

Investeren in banken die in het begin de winst of rente bepalen, wordt volgens de sharia (islamitische wet) als wettig beschouwd, en deze praktijk wordt als toelaatbaar beschouwd.
Majma' al-Buhus al-Islamiyyah

Hun argument is gebaseerd op het vers van Surah An-Nisa' (29) in de Koran, waar Allah de consumptie van de rijkdom van mensen verbiedt met onrechtmatige middelen zoals stelen, afpersing en woeker. Aan de andere kant staat Allah wettige zakelijke transacties toe die met wederzijdse instemming worden uitgevoerd.

Daarom beweren ze dat de bereidheid van beide partijen om deel te nemen aan een transactie, die vanaf het begin de hoogte van de winst bepaalt, zoals te zien is bij bankactiviteiten, wordt in de islam als acceptabel beschouwd.

Bovendien beweerden deze geleerden dat als bankrente als haram wordt beschouwd, wordt de toevoeging aan de hoofdsom van de lening ook als haram beschouwd, ook al was dit aanvankelijk niet in het contract vastgelegd.

De toegestane aard van de in de islamitische wet genoemde toevoeging maakt bankrente echter ook toegestaan, aangezien er geen fundamenteel verschil bestaat tussen bankrente en de toevoeging aan de hoofdsom van de lening.

Laatste gedachte

De kwestie van de bankrente is een onderwerp van khilafiyah (debat), wat betekent dat er verschillende meningen zijn onder geleerden. Sommigen verbieden het vanwege de associatie met woeker, terwijl anderen het toestaan, omdat ze van mening zijn dat het geen woeker is. Alle geleerden zijn het er echter unaniem over eens dat woeker verboden is in de islam.

In zaken van khilafiyah, de principes van wederzijdse tolerantie en wederzijds respect worden benadrukt. Elke groep geleerden heeft ijverig ijtihad (onafhankelijk juridisch redeneren) uitgevoerd om de wet op dit gebied vast te stellen, wat resulteerde in verschillende meningen.

Het gevolg is dat moslims dat zijn de vrijheid kregen om de mening te kiezen die aansluit bij de stabiliteit van hun hart. Als iemands hart ervan overtuigd is dat bankrente toegestaan is, kan men de geleerden volgen die dit toestaan. Aan de andere kant kunnen ze, als er twijfel bestaat, de geleerden volgen die het verbieden.

Allahu A'lam (Allah weet het het beste)

FAQ

Wat zijn enkele voorbeelden van riba in het moderne bankwezen?

Riba is een sleutelconcept dat islamitische financiering scheidt van conventioneel bankieren. In het moderne bankwezen zijn voorbeelden van Riba onder meer:

  1. Spaarrekening: Rente betaald op deposito's.
  2. Leningen en hypotheken: Rente over geleend geld.
  3. Kredietkaarten: Rente toegepast op uitstaande saldi.
  4. Obligaties en effecten: Rente verdiend met deze financiële instrumenten.

Al deze transacties omvatten het betalen of ontvangen van een vast rendement, wat als Riba wordt beschouwd en verboden is in de islamitische financiën.

Wat zegt de Koran over riba?

De Koran verbiedt in verschillende verzen expliciet Riba, oftewel rente. In Surah Al-Baqarah (2:275) staat bijvoorbeeld: “Degenen die rente consumeren kunnen slechts standhouden als iemand die door Satan tot waanzin wordt geslagen. Dat komt omdat ze zeggen: 'Handel is als rente.' Maar Allah heeft de handel toegestaan en de rente verboden.”

In een ander vers, Surah Al-Baqarah (2:278), staat:

Meer informatie over de financiële sector بقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“O gelovigen! Vrees Allah en geef de voortreffelijke riba op als jullie ‘echte’ gelovigen zijn.”

Deze verzen benadrukken het islamitische principe tegen het verdienen of betalen van rente en beschouwen dit als uitbuiting en onrechtvaardig.

Wat is het verschil tussen riba en rente?

Riba en rente worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben in de islamitische financiën een verschillende connotatie. Rente is een bredere term die wereldwijd in meerdere financiële systemen wordt gebruikt en verwijst naar de kosten van het lenen van geld of het rendement op een investering.

Riba daarentegen is een Arabische term die specifiek is voor islamitische financiën en verwijst naar de 'ongerechtvaardigde verhoging' van het lenen of lenen van geld, dat wil zeggen rente. Terwijl rente een standaardpraktijk is bij conventioneel bankieren, is Riba ten strengste verboden bij islamitisch financieren op basis van koranprincipes.

harry
Scroll naar boven